Loading…

avatar for Harsh Vinayak

Harsh Vinayak

NTT DATA
Senior Vice President
Gurgaon
Robotic Process Automation
BPaaS